Các văn bản, nội dung liên quan việc thực hiện phong trào thi đua ‘Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ nội dung cuộc họp giữa BGH với các TTCM sang ngày 22-04-2019, nhà trường yêu cầu các TTCM nghiên cứu kĩ các văn bản sau đây và triển khai thực hiện tại tổ chuyên môn theo kế hoạch chung của nhà trường như đã thông báo.

I. CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN:

1. Công văn số 3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28-07-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016-2020.

Link: http://c3nguyentatthanh.daknong.edu.vn/van-ban/3282bgddt-tdkt

2. Công văn số 4908/BGDĐT-TĐKT ngày 19-10-2017  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2017-2018 khối các sở giáo dục và đào tạo.

Link: http://c3nguyentatthanh.daknong.edu.vn/van-ban/4908bgddt-tdk

3. Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25-01-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học.

Link: http://c3nguyentatthanh.daknong.edu.vn/van-ban/282bgddt-cthssv

4. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03-10-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

 Link: http://c3nguyentatthanh.daknong.edu.vn/van-ban/4612bgddt-gdtrh

II. CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Xem tại tệp đính kèm: CAC PP DOI MOI DH