Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
31/2016/NQ-HĐND 06/09/2018 Nghị quyết, Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Đăk Nông
467/SGDĐT-TCCB 26/03/2018 Công văn, Công văn số 467 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đăk Nông V/v đăng ký nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.
89/KH-BGDDT 06/03/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng II lên hạng I năm 2018
829/BGDĐT-NGCBQLGD 06/03/2018 Công văn, Công văn số 829 của Bộ Giáo dục V/v tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
310/SGDĐT-TTr 28/02/2018 Công văn, Công văn hướng dẫn KH góp ý Dự thảo hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2017-2018.
102-QĐ/TW 15/11/2017 Văn bản khác, Quy định xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm của BCH Trung ương.
18-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
20-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
21-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Về công tác dân số trong tình hình mới.
20/2017/TT-BGDDT 18/08/2017 Thông tư, Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.
582/QĐ-TTg 28/04/2017 Quyết định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn
Trang 1 / 212»