Các biểu mẫu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ nội dung cuộc họp giữa BGH với các TTCM sang ngày 22-04-2019, nhà trườngg yêu cầu các TTCM nghiên cứu kỹ các văn bản được cho trong tệp đính kèm sau đây và triển khai thực hiện tại tổ chuyên môn theo kế hoạch chung của nhà trường như đã thông báo:

CAC BIEU MAU KIEM DIEM, DANH GIA THI DUA CUOI NAM