Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01-CT/TW 09/03/2021 Nghị quyết,
31/2016/NQ-HĐND 06/09/2018 Nghị quyết, Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tỉnh Đăk Nông
18-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
19-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
20-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
21-NQ/TW 25/10/2017 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII: Về công tác dân số trong tình hình mới.
26/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết, Nghị quyết quy định mức thu học phí của tỉnh Đăk Nông