Thời khóa biểu dạy học online đối với học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

THỨ
TIẾT
Lớp 11 Nhóm 1 Lớp 11 Nhóm 2 Lớp 11 Nhóm 3   Lớp 12 Nhóm 1 Lớp 12 Nhóm 2 Lớp 12 Nhóm 3   Lớp 10 Nhóm 2 Lớp 10 Nhóm 1 Lớp 10 Nhóm 3 Lớp 10 Nhóm 4
2 1 GDCD Hoá Toán Sinh Văn NNgữ        
2 NNgữ NNgữ Toán Tin Sinh Văn Sinh Toán Toán
3 NNgữ NNgữ Hoá Sử GDCD Văn Sinh Toán Sử
3 1 Tin Văn Hoá Hoá Địa NNgữ NNgữ GDCD Hoá
2 Toán Văn NNgữ Địa Tin NNgữ NNgữ Hoá NNgữ Tin
3 Hoá Hoá NNgữ GDCD NNgữ Toán Tin Toán NNgữ GDCD
4 1 Địa Toán Toán Sinh Toán Sử Toán Địa Địa NNgữ
2 Địa Tin Văn Toán Tin Toán NNgữ GDCD NNgữ
3 Sử Tin Văn Sử Sinh GDCD NNgữ Sử Địa
5 1 Toán GDCD CNghệ Toán Địa Văn Toán Hoá
2 Toán CNghệ GDCD Toán Văn Toán Văn Toán Tin Văn
3 CNghệ Văn Toán Hoá Tin Toán Văn
6 1 Sinh Toán Địa NNgữ NNgữ Hoá Địa Văn Văn
2 Hoá Toán Văn NNgữ NNgữ Sử Sử Văn Văn Toán
3 Sinh Văn Hoá Toán Văn Toán Sử Toán
7 1                    
2 Văn Sử Sử Hoá GDCD Hoá Hoá Sinh
3 Văn Sinh Toán Sử Hoá Sinh Hoá