• Tạ Đình Châu
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng
 • Bùi Thị Tình
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên văn thư
 • Đinh Thị Kim Thoa
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên thiết bị, thí nghiệm
 • Phan Thị Hằng
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên thư viện
 • Phạm Thị Phượng
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên y tế
 • Lê Đức Bình
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên bảo vệ
 • Nguyễn Khắc Hiến
 • Tổ Văn Phòng
 • Nhân viên bảo vệ