• Nguyễn Văn Dự
  • Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD
  • Tổ trưởng
  • Nguyễn Thị Ngân
  • Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD
  • Tổ phó
  • Nguyễn Quang Bình
  • Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD
  • Giáo viên