Hoàng Ngọc Tránh
  • Hoàng Ngọc Tránh
  • Chi Bộ Đảng
  • Bí thư