• Nguyễn Văn Hà
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Bí thư Đoàn
  • Nguyễn Tri Đức
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Phó bí thư
  • Phạm Thị Phượng
  • BCH Đoàn TNCS HCM
  • Phó bí thư