Các loại Biểu mẫu đánh giá, tự đánh giá cuối năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

I. Mời quý thầy cô truy cập vào liên kết phía dưới để tải các loại biểu mẫu đánh giá và tự đánh giá cuối năm học 2019-2020. Trong đó:

1) Đánh giá, phân loại theo NĐ 56: 

Tất cả cán bộ, GV, NV làm mẫu 03_NĐ 56

2) Đánh giá chuẩn giáo viên: 

– GV hoàn thiện mẫu 01_Phu luc II_ĐG chuẩn.

– Tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp để GV trong tổ hoàn thiện mẫu 02_Phụ lục II_ĐG chuẩn.

– TTCM hoàn thiện mẫu 03_Phụ lục II_ĐG chuẩn.

– Riêng Phụ lục đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường phô tô và phát về cho TTCM, TTCM triển khai cho GV tổ mình.

Link: Các loại biểu mẫu đánh giá cuối năm học 2019-2020

 

II. Riêng tổ trưởng tổ chuyên môn cần hoàn thành một số loại hồ sơ, biên bản xét thi đua theo mẫu đính kèm sau:

Link: Mẫu xét thi đua cuối năm học 2019-2020

 

Tất cả các biểu mẫu phải được hoàn thiện và nộp cho thầy Nhân trước ngày 6/7/2020.